Avís

Obertura del Registre General
El Registre General situat al vestíbul de Can Serra atén presencialment de dilluns a divendres de les 10 a les 13 hores.
Si us personeu per ser atès presencialment tingueu en compte què cal fer:

  • Seguiu totes les indicacions de seguretat dels espais públics
  • Feu ús de la mascareta
  • Respecteu la distància mínima de seguretat (1,5 m.)
  • Si heu de fer ús de la tauleta per escriure utilitzeu la solució hidroalcohòlica i la tovalloleta de paper

El Registre electrònic continua operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, i és preferible que continueu fent tots els tràmits a través de la Seu electrònica on també disposeu de la informació actualitzada de cadascun d’ells.
Les consultes relacionades amb els tràmits específics seran ateses per cadascun dels àmbits respectius.
Les consultes relacionades amb el Registre General s’atenen al telèfon 93 402 21 13 i a l’adreça de correu electrònic registre.general@diba.cat.
Actualitzat 6 de juliol de 2020