Comprovació de codi segur de verificació(CSV)

Aquesta pàgina permet comprovar per acarament documents de la Diputació de Barcelona amb codi segur de verificació (CSV).


D'acord amb la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona, aprovada per Decret de Presidència de data 16 d'octubre de 2018, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de gener de 2023, Títol II, Directrius de signatura electrònica, epígra 9è, Relació entre la signatura i el document signat: "els documents originals a lliurar al ciutadà (certificacions, notificacions,entre d'altres) han d'incloure, sempre que sigui possible, la signatura embolcallada al propi format documental; alternativament es podrà incorporar un codi segur de verificació electrònica (CSV) -i, quan sigui procedent, un segell electrònic- que permeti la seva impressió en concepte de còpia autèntica, i la constatació d´aquest caràcter a través de la Seu electrònica, d'acord amb la corresponent norma tècnica d´interoperabilitat." Les especificacions tècniques que regeixen la generació del Codi Segur de Verificació estan disponibles a l'apartat de Sistemes de signatura acceptats.