Registre de Factures
Intervenció General
Diputació de Barcelona
Rbla. Catalunya, 126
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
T. 934 022 080

Consultes, queixes i suggeriments

Servei de tramesa de factures electròniques (DiBa-e.FACT)

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el Servei DiBa-e.FACT com a punt general d'entrada de factures electròniques mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any.

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de la Diputació que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empresa i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques al punt general d'entrada habilitat a l'efecte.

La resta de proveïdors també es poden beneficiar dels avantatges de presentar-nos factures electròniques:

efact.avantatges.jpg
guiavisual.jpg

Com crear i enviar una factura electrònica?

Les factures han d'estar confeccionades en el format estàndard facturae i signades electrònicament. Teniu disponible des d'aquest espai el detall dels requeriments tècnics per confeccionar i enviar una factura electrònica.