Registre de Factures
Intervenció General
Diputació de Barcelona
Rbla. Catalunya, 126
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
T. 934 022 080

Consultes, queixes i suggeriments

Com crear una factura electrònica?

Només es poden admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1, signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica, així com entitats bancàries que disposen d'aquest servei. Com a alternativa, disposeu de diverses opcions gratuïtes, com ara:

  • el Ministeri d'Industria, Energia i Turisme ha desenvolupat l'aplicació Gestió de la Facturació Electrònica i la podeu descarregar gratuïtament des del web: www.facturae.es.
  • al lloc web www.b2brouter.net, s'ofereixen alguns serveis gratuïts d'emissió de factures electròniques que compleixen amb les condicions requerides per la Diputació de Barcelona, no es necessari disposar de signatura electrònica, però sí caldrà registrar-se al seu portal.
  • a la web de la Petita i Mitjana empresa www.pymefactura.net tampoc necessiteu disposar de signatura electrònica i caldrà registrar-se.

Indiqueu els Codis DIR3 a la vostra factura

Segons l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha d'incloure obligatòriament tres codis per identificar el destinatari o centre gestor, els anomenats Codis DIR3 (l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora) per assegurar que les factures arribin ràpidament al centre gestor que en cada cas les hagi de tramitar.

Podeu consultar els Codis DIR3 corresponents als diferents centres gestors de la Diputació clicant en aquesta taula de CODIS DIR3 [en format pdf, 29 Kb].

Si us cal més informació respecte els Codis DIR3, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Registre de Factures, enviant un correu electrònic, on per donar-vos una atenció personalitzada, fóra convenient ens indiqueu el vostre telèfon.

A l'Ordre HAP/1650/2015, podeu trobar les regles de validació comptable establertes per a les factures electròniques, el seu incompliment genera de forma automàtica el rebuig de la factura.

Com enviar factures electròniques?

La tramesa de factures al portal general d'entrada de factures electròniques de la Diputació de Barcelona es pot fer:

  • De forma individual, és a dir, d'una en una, mitjançant la nostra bústia d'enviament de factures.
  • De forma automatitzada, mitjançant la connexió de la vostra plataforma d'emissió de factures electròniques al servei e.FACT del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Podreu trobar més informació i documentació tècnica a l'espai e.FACT del consorci.

Es pot afegir documentació complementària?

Sí, les factures poden venir acompanyades de fitxers adjunts, amb la documentació complementària que considereu adient.