Comprovació de codi segur de verificació (CSV)

Aquesta pàgina permet comprovar per acarament documents de la Diputació de Barcelona amb codi segur de verificació (CSV).


D’acord la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona, aprovada per Decret de Presidència de data 3 de març de 2014, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 3 d’abril de 2014, Títol II, Directrius de signatura electrònica, epígraf 9è, Relació entre la signatura i el document signat, “els documents originals a lliurar al ciutadà, a títol no exhaustiu, certificacions i notificacions, han d’incloure, sempre que sigui possible, la signatura embolcallada al propi format documental, o bé incorporar un codi segur de verificació electrònica, que permeti la seva consulta en línia i la impressió en concepte de còpia autèntica, d’acord amb la corresponent NTI." Les especificacions tècniques que regeixen la generació del Codi Segur de Verificació estan disponibles a l’apartat de Sistemes de signatura acceptats.