Tramitació telemàtica de pagaments

Des de l'espai web segur de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona podreu fer el pagament dels impostos locals dels municipis que així li hagin delegat (Impost sobre béns immobles, taxa per recollida d'escombraries, etc.)

Des d'aquest mateix espai podreu realitzar el pagament de tots els preus i taxes públiques que s'estableixen en la prestació de serveis, fruit de la participació en activitats o per aprofitament i ús del domini públic gestionat per la Diputació de Barcelona, mitjançant domiciliació bancària o targeta de crèdit (matrícula d'escoles, processos selectius, etc.).

Des d'aquest espai podreu realitzar el pagament en línia dels drets d'examen dels processos selectius per a la provisió de places de funcionaris/àries.