Registre Electrònic General


Registre Electrònic General

El Registre Electrònic General de la Diputació de Barcelona és el mitjà per a la recepció i la remissió electrònica de sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents als procediments i actuacions que són competència de la corporació, o per a la seva remissió telemàtica a altres administracions públiques.

El Registre està operatiu les 24 h del dia, els 365 dies de l'any, des de la nostra Seu electrònica.

Anunci de creació

El Registre Electrònic General va ser creat per Decret de la Presidència el 23 de desembre de 2020.

Anunci oficial del Decret de creació del Registre Electrònic General [en format .pdf, 518 Kb]

Certificat de segell electrònic del Registre Electrònic General

El Registre Electrònic General compta amb un certificat de segell electrònic per a la signatura del justificant de recepció acreditatiu de la presentació de documents emès per l'Agència Catalana de Certificació.Consulteu els certificats acceptats en el següent enllaç.Protocols de seguretat

El Registre Electrònic General compta amb protocols de seguretat per assolir els objectius següents:

  • Identificar, autenticar i, en el seu cas, autoritzar l'accés als sistemes d'informació.
  • Identificar de manera fefaent el remitent i destinatari de les comunicacions electròniques.
  • Controlar l'accés per restringir la utilització i l'accés a dades i informacions a les persones autoritzades i protegir els processos informàtics davant manipulacions o alteracions no autoritzades.
  • Mantenir la integritat de la informació i els elements del sistema, per tal de prevenir alteracions o pèrdues de dades i informacions.
  • Garantir la disponibilitat de la informació i de les aplicacions emprades.
  • Prevenir que la informació sigui interceptada, alterada o es produeixi un accés no autoritzat.
  • Gestionar les incidències de seguretat.
  • Auditar i controlar la seguretat.

L'aplicació ha estat desenvolupada d'acord amb metodologies actuals, acompleix els objectius descrits mitjançant la utilització d'estàndards reconeguts i tecnologies provades.Avisos d'incidències i talls de servei

En el cas de les actuacions planificades l'avís s'activarà com a mínim amb 24 hores d'antelació mentre que en el cas d'interrupcions puntuals per causes sobrevingudes l'avís s'activarà en el moment que es detecti alguna incidència que afecti a les plataformes tecnològiques que donen cobertura als serveis, tràmits i informacions vinculades a la Seu electrònica.

Un cop desplegades les modificacions preventives o correctives, es desactivarà l'avís.

Durant el període de temps que el Registre Electrònic General registrés interrupcions romandrà disponible el Registre General-oficina d'assistència en matèria de registres per a les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. A més, també poden presentar la documentació en qualsevol altre registre electrònic de l’Administració de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional de les administracions públiques catalanes. En aquest darrer supòsit, abans que finalitzi el termini establert, es necessari informar de la tramesa a la unitat administrativa gestora del tràmit per correu electrònic amb còpia al Registre General-oficina d'assistència en matèria de registres (registre.general@diba.cat).(Per a més informació consulteu l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Registre General-oficina d'assistència en matèria de registres

El Registre General-oficina d'assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona assisteix en l'ús dels mitjans electrònics als interessats/des en un tràmit administratiu que així ho sol·licitin i que no estiguin obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, en aplicació de l'article 12 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.