Resum dels protocols de seguretat del Registre Electrònic

La gestió de seguretat del Registre Electrònic té els fins següents:

  • Identificar, autenticar i, en el seu cas, autoritzar l'accés als sistemes d'informació.
  • Identificar de manera fefaent a remitent i destinatari de les comunicacions electròniques.
  • Controlar l'accés per restringir la utilització i l'accés a dades i informacions a les persones autoritzades i protegir els processos informàtics davant manipulacions o alteracions no autoritzades.
  • Mantenir la integritat de la informació i els elements del sistema, per tal de prevenir alteracions o pèrdues de dades i informacions.
  • Garantir la disponibilitat de la informació i de les aplicacions emprades.
  • Prevenir la interceptació, alteració i accés no autoritzat a la informació.
  • Gestionar les incidències de seguretat.
  • Auditar i controlar la seguretat.

L'aplicació de Registre Electrònic de la Diputació de Barcelona, desenvolupada d'acord amb metodologies actuals, acompleix els fins descrits mitjançant la utilització d'estàndards reconeguts i tecnologies provades.