Certificats de Dispositiu emprats

Certificats emprats:

 1. Certificat de Seu electrònica:
  - Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. Certificat de segell electrònic del registre electrònic:
  - Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada utilitzat per realitzar la signatura dels rebuts emesos pel Registre electrònic de la Diputació de Barcelona.
 3. Certificat de servidor d'aplicacions vinculades a la Seu:
  - Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d'aplicacions de la Diputació de Barcelona vinculades a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
 4. Certificat de servidor del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:
  - Certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda amb el propòsit d'identificar i garantir la comunicació segura amb el servidor d'aplicacions de la Diputació de Barcelona vinculat al servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 5. Certificat d'Aplicacions del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:
  - Certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació amb el propòsit de realitzar la signatura individual dels anuncis publicats a l'edició del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador, equival a un tampó de l'ens o departament.

Eines de validació de certificats:

 1. El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya ofereix l’eina següent per a la validació d’un certificat o d’una signatura: https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate/
 2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Resum dels protocols de seguretat del Registre Electrònic

La gestió de seguretat del Registre Electrònic té els fins següents:

 • Identificar, autenticar i, en el seu cas, autoritzar l'accés als sistemes d'informació.
 • Identificar de manera fefaent a remitent i destinatari de les comunicacions electròniques.
 • Controlar l'accés per restringir la utilització i l'accés a dades i informacions a les persones autoritzades i protegir els processos informàtics davant manipulacions o alteracions no autoritzades.
 • Mantenir la integritat de la informació i els elements del sistema, per tal de prevenir alteracions o pèrdues de dades i informacions.
 • Garantir la disponibilitat de la informació i de les aplicacions emprades.
 • Prevenir la interceptació, alteració i accés no autoritzat a la informació.
 • Gestionar les incidències de seguretat.
 • Auditar i controlar la seguretat.

L'aplicació de Registre Electrònic de la Diputació de Barcelona, desenvolupada d'acord amb metodologies actuals, acompleix els fins descrits mitjançant la utilització d'estàndards reconeguts i tecnologies provades.