Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
T. 934 022 246

Consultes, queixes i suggeriments

Gestió Documental

La Diputació de Barcelona va aprovar la seva Política de Gestió Documental (PGD) mitjançant resolució del 14 de juliol de 2014 (en format pdf 207 kb), per tal de garantir els objectius d'eficàcia en la gestió, eficiència en l'aprofitament dels recursos i seguretat de la informació, així com la transparència i el compliment normatiu, i per tal de disposar de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps d'acord amb les funcions i activitats que li són pròpies.

Per entendre una mica millor l'organització de la documentació i la informació, visualitza el vídeo següent:

projecte serveis

Els instruments arxivístics propis de la corporació són:

  • Quadre de Classificació Documental de la Diputació de Barcelona (QCD), aprovat mitjançant resolució del 31 d'octubre de 2018 (en format pdf 489 kb), que és l'instrument que permet una visió conjunta de les activitats de la institució productora de documents, alhora que permet planificar, identificar, ordenar i estructurar la informació.

  • Catàleg de Tipus Documentals de la Diputació de Barcelona (CTD), aprovat mitjançant resolució del 18 d'abril de 2017 (en format pdf 608 kb), que identifica les tipologies de document que, des del punt de vista funcional, configuren els expedients de la corporació, associant-les a un sistema de plantilles i formularis que simplifiqui la seva creació, i faciliti la seva diferenciació i manteniment.

  • Política de Digitalització de la Diputació de Barcelona (PDDB), aprovada mitjançant resolució del 3 de novembre de 2017 (en format pdf 283 kb), que pretén ser una eina que estableix el procediment a aplicar per tal de generar còpies electròniques autèntiques de documents originals en suport paper, definint el format resultant, les metadades a incorporar i, si escau, els mecanismes de seguretat exigits per tal que la còpia electrònica tingui la mateixa validesa que l´original i sigui perdurable en el temps dins els expedients electrònics de la Corporació.

  • Modificació de la Política de Digitalització de la Diputació de Barcelona (PDDB), aprovada mitjançant resolució del 29 de juny de 2020 (en format pdf 609 kb), que modifica el decret núm. 10872/2017, pel qual s’aprova la Instrucció 1/2017 de la Secretaria General sobre Política de digitalització de la Diputació de Barcelona, en el sentit de fixar en el nivell 17 l’exigit per acreditar la inclusió dels funcionaris en Registre de funcionaris habilitats per efectuar còpies autèntiques de documents públics administratius o privats, i publicar la relació de funcionaris de la corporació inclosos en l’esmentat registre.

  • Catàleg de Formats de documents electrònics de la Diputació de Barcelona (CFDE), aprovat mitjançant resolució del 18 de juny de 2018 (en format pdf 1.772 kb), és l'eina que identifica els formats tecnològics de document electrònic rebuts i generats per la corporació admesos per a l'emmagatzematge a llarg termini. És un instrument arxivístic que permetrà determinar la morfologia tecnològica més adient d'un document per preservar-lo, amb previsió de la seva possible obsolescència.

  • Procediment a seguir per a la realització de les transferències documentals d’expedients en suport paper a l’Arxiu General de la corporació, que aprova mitjançant resolució del 20 de febrer de 2022 (en format pdf 630 kb), la Instrucció 1/2022 de la Secretaria General, la qual desenvolupa la Política de Gestió documental, aprovada pel Decret número 6159/14, de 14 de juliol de 2014.