Pressupost 2010

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 3.553 kb

Informe Estabilitat

Pdf 1.112 kb

Anuncis oficials

  • Alegacions al pressupost (no s'han formulat al·legacions al pressupost 2010 durant el període d'informació pública)