Compte General del pressupost 2014

El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.

Fitxer Mida del fitxer

Compte general

Pdf [Volum I]

Pdf [Volum II]

Pdf [Volum III]

Pdf [Volum IV]

2.151 kb

1.704 kb

2.305 kb

6.419 kb

Memòria demostrativa del compliment dels objectius

Pdf 17.367 kb

Estudi de costos i rendiments

Pdf 1.839 kb