Pressupost 2014

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 2.818 kb

Informe Estabilitat

Pdf 688 kb

Anuncis oficials

  • Anunci de la massa salarial del personal laboral   Pdf   [129 kb]
  • Alegacions al pressupost (no s'han formulat al·legacions al pressupost 2014 durant el període d'informació pública)