Pressupost 2015

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 3.008 kb

Bases d'execució

Pdf 1.478 kb

Memòria

Pdf 1.167 kb

Informe econòmic financer

Pdf 1.219 kb

Annex inversions

Pdf 245 kb

Estat del deute

Pdf 38 kb

Informe Intervenció

Pdf 1.349 kb

Informe Estabilitat

Pdf 1.250kb

Anuncis oficials

  • Anunci de l'aprovació inicial del pressupost  Pdf   [130 kb]
  • Anunci de l'aprovació definitiva del pressupost  Pdf   [250 kb]
  • Alegacions al pressupost (no s'han formulat al·legacions al pressupost 2015 durant el període d'informació pública)