Informes sobre els terminis de pagament

Any 2015

Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.

Informes de terminis de pagament Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 120 kb

Segon trimestre

Pdf 259 kb

Tercer trimestre

Pdf 18 kb

Quart trimestre

Pdf 161 kb

Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant per a les operacions pagades com per a les pendents de pagament, quan l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de la factura:

Informes PMPG                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 307 kb

Febrer

Pdf 309 kb

Març

Pdf 313 kb

Abril

Pdf 314 kb

Maig

Pdf 314 kb

Juny

Pdf 309 kb

Juliol

Pdf 311 kb

Agost

Pdf 219 kb

Setembre

Pdf 221 kb

Octubre

Pdf 225 kb

Novembre

Pdf 222 kb

Desembre

Pdf 221 kb
Informes PMPE                                  Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 248 kb

Febrer

Pdf 248 kb

Març

Pdf 248 kb

Abril

Pdf 246 kb

Maig

Pdf 251 kb

Juny

Pdf 242 kb

Juliol

Pdf 242 kb

Agost

Pdf 155 kb

Setembre

Pdf 155 kb

Octubre

Pdf 155 kb

Novembre

Pdf 155 kb

Desembre

Pdf 156 kb