Pressupost 2016

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 880 kb

Bases d'execució

Pdf 1.758 kb

Memòria

Pdf 1.152 kb

Informe econòmic financer

Pdf 541 kb

Annex inversions

Pdf 90 kb

Estat del deute

Pdf 58 kb

Informe Intervenció

Pdf 1.719 kb

Informe Estabilitat

Pdf 841 kb

Al·legacions al pressupost


Anuncis oficials