Pressupost 2017

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Pressupost

Pdf 1.977 kb

Bases d'execució

Pdf 8.118 kb

Memòria

Pdf 2.987 kb

Informe econòmic financer

Pdf 1.634 kb

Annex inversions

Pdf 88 kb

Estat del deute

Pdf 58 kb

Informe Intervenció

Pdf 1.640 kb

Informe Estabilitat

Pdf 2.978 kb

Anuncis oficials