Liquidació del pressupost 2017

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització del pressupost, és a dir, la comparació entre els crèdits assignats per l'exercici i els crèdits gastats que són aquells amb càrrec als quals s'han reconegut obligacions. Es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Decret d'aprovació de la liquidació 2017

Pdf 1.452 kb

Informe de la intervenció 2017

Pdf 96 kb

Informe d'avaluació de l'estabilitat pressupostària i compliment de la regla de la despesa

Pdf 163 kb

Memòria del Pla econòmic i financer pels exercicis 2018 i 2019 per incompliment

de la Regla de la Despesa en la liquidació del pressupost de l´exercici 2017

del sector públic de la Diputació de Barcelona

Pdf 380 kb

Informe de les inversions financerament sostenibles

Pdf 99 kb

Memòria de la liquidació Diputació de Barcelona 2017

Pdf 7.961 kb

Indicadors pressupostaris

Pdf 99 kb

Complementàriament a la liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona són accessibles la liquidació dels pressupostos del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.