Informes sobre els terminis de pagament

Any 2017

Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.

Informes de terminis de pagament Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 397 kb

Segon trimestre

Ods 38 kb

Tercer trimestre

Ods 38 kb

Quart trimestre

Ods 28 kb

Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant per a les operacions pagades com per a les pendents de pagament, quan l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de la factura:

Informes PMPG                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 408 kb

Febrer

Pdf 406 kb

Març

Pdf 407 kb

Abril

Pdf 407 kb

Maig

Ods 37 kb

Juny

Ods 37 kb

Juliol

Ods 37 kb

Agost

Ods 37 kb

Setembre

Ods 38 kb

Octubre

Ods 39 kb

Novembre

Ods 24 kb

Desembre

Ods 24 kb
Informes PMPE                                  Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 434 kb

Febrer

Pdf 433 kb

Març

Pdf 433 kb

Abril

Pdf 432 kb

Maig

Ods 38 kb

Juny

Ods 38 kb

Juliol

Ods 38 kb

Agost

Ods 38 kb

Setembre

Ods 38 kb

Octubre

Ods 234 kb

Novembre

Ods 26 kb

Desembre

Ods 26 kb