Liquidació del pressupost del sector públic dependent 2018

La Diputació de Barcelona, en el marc de les obligacions legals que li són d'aplicació, fa difusió de la informació econòmico-financera del seu sector públic dependent. La difusió de la informació relativa a la liquidació del pressupost dels seus organismes autònoms es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Memòria de la liquidació de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 2018

Pdf 9.179 kb

Memòria de la liquidació de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària 2018

Pdf 5.581 kb

Estat de la liquidació del pressupost del Patronat d'Apostes 2018

Pdf 9.374 kb

Estat de la liquidació del pressupost de la Fundació Pública Casa Caritat 2018

Pdf 1.848 kb