Informes sobre els terminis de pagament

Any 2018

Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.

Informes de terminis de pagament Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

ods 45 kb

Segon trimestre

ods 43 kb

Tercer trimestre

ods 44 kb

Quart trimestre

ods 58 kb

Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant per a les operacions pagades com per a les pendents de pagament, quan l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de la factura:

Informes PMPG i PMPE                                Fitxer Mida del fitxer

Gener

ods 44 kb

Febrer

ods 62 kb

Març

ods 43 kb

Abril

ods 43 kb

Maig

ods 59 kb

Juny

ods 43 kb

Juliol

ods 43 kb

Agost

ods 43 kb

Setembre

ods 43 kb

Octubre

ods 43 kb

Novembre

ods 58 kb

Desembre

ods 58 kb