Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2019

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.


Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 674 kb

Febrer

Pdf 326 kb

Març

Pdf 333 kb

Abril

Pdf 668 kb

Maig

Pdf 672 kb

Juny

Pdf 671 kb

Juliol

Pdf 333 kb

Agost

Pdf 331 kb

Setembre

Pdf 673 kb

Octubre

Pdf 333 kb

Novembre

Pdf 672 kb

Desembre

Pdf 332 kb

Informació trimestral sobre la situació de l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

Pdf 831 kb

Segon trimestre

Pdf 270 kb

Tercer trimestre

Pdf 700 kb

Quart trimestre

Pdf 844 kb