Pressupost 2021

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Dictamen

Pdf 191 kb

Pressupost

Pdf
xlsx
xlsx
1.407 kb
60 kb
168 kb

Bases d'execució (Actualitzat 25/03/2021)

Pdf 385 kb

Memòria

Pdf 3.810 kb

Informe econòmic financer

Pdf 1.109 kb

Annex inversions

Pdf 299 kb

Estat del deute

Pdf 101 kb

Informe Intervenció

Pdf 673 kb

Informe Estabilitat

Pdf 1.427 kb

Estat de consolidació

Pdf 354 kb

Plantilla

Pdf
xlsx
239 kb
14 kb

Relació de Llocs de Treball

Pdf
xls
487 kb
429 kb

Liquidació 2019

Pdf 286 kb

Estat d'execució 30-09-2020

Pdf 1.578 kb

Avanç liquidació 2020

Pdf 373 kb

Taules retributives vigents

Pdf 163 kb

Informe valoració despeses de personal

Pdf 163 kb

Relacions de destinacions per subprogrames

Pdf 443 kb

Annex Beneficis fiscals

Pdf 220 kb

Pressupost general Consorcis

Pdf 384 kb

Convenis subscrits CCAA

Pdf 232 kb

Informe plantilla i relació de llocs de treball

Pdf 2.076 kb

Informe preceptiu i no vinculant de la Secretaria General

Pdf 475 kb

Complementàriament al pressupost inicial són accessibles els Pressupostos inicials de sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.


Reclamacions al pressupost

No s'han presentat reclamacions al pressupost.

Anuncis oficials