Liquidació del pressupost dels Organismes Autònoms dependents 2021

La Diputació de Barcelona, en el marc de les obligacions legals que li són d'aplicació, fa difusió de la informació econòmico-financera del seu sector públic dependent. La difusió de la informació relativa a la liquidació del pressupost dels seus organismes autònoms es practica el 31 de desembre de l'any natural, junt amb la determinació del resultat pressupostari i romanent de tresoreria.

Fitxer Mida del fitxer

Memòria de la liquidació de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 2021

Pdf 13.736 kb

Memòria de la liquidació de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària 2021

Pdf 512 kb

Estat de la liquidació del pressupost del Patronat d'Apostes 2021

Pdf 2.672 kb