Informes sobre els terminis de pagament

Any 2021

Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.

Informes de terminis de pagament Fitxer Mida del fitxer

Primer trimestre

ods 40 kb

Segon trimestre

ods 40 kb

Tercer trimestre

ods 49 kb

Quart trimestre

ods 40 kb

Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.

Informes PMPG i PMPE                                Fitxer Mida del fitxer

Gener

ods 31 kb

Febrer

ods 32 kb

Març

ods 46 kb

Abril

ods 46 kb

Maig

ods 32 kb

Juny

ods 32 kb

Juliol

ods 33 kb

Agost

ods 31 kb

Setembre

ods 31 kb

Octubre

ods 31 kb

Novembre

ods 32 kb

Desembre

ods 53 kb