Estat de situació de la tresoreria i endeutament 2021

L'estat de situació de la tresoreria i l'endeutament inclou informació actualitzada sobre l'evolució de les existències de tresoreria al darrer dia de cada mes, resultants dels fluxos monetaris de cobraments i pagaments. Per altra banda, s'informa també de manera detallada del deute viu de la corporació per préstecs concertats a llarg termini i dels imports pendents de reintegrament per raó de quantitats rebudes en excés a compte de la participació en els tributs de l'Estat.


Informació mensual sobre la situació de la tresoreria i l'endeutament

                                               Fitxer Mida del fitxer

Gener

Pdf 186 kb

Febrer

Pdf 147 kb

Març

Pdf 207 kb

Abril

Pdf 208 kb

Maig

Pdf 204 kb

Juny

Pdf 204 kb

Juliol

Pdf 204 kb

Agost

Pdf 204 kb

Setembre

Pdf 204 kb

Octubre

Pdf 203 kb

Novembre

Pdf 203 kb

Desembre

Pdf 204 kb