Compte General del pressupost 2017

El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.

Fitxer Mida del fitxer

Compte General

Pdf [Volum I]

Pdf [Volum II]

Pdf [Volum III]

Pdf [Volum IV]

Pdf [Volum V]

Pdf [Volum VIII]

Pdf [Volum IX]

Pdf [Volum X]

Pdf [Volum XI]

Pdf [Volum XII]

10.015 kb

12.260 kb

30.274 kb

26.296 kb

23.075 kb

12.744 kb

17.854 kb

1.753 kb

3.313 kb

3.067 kb

Memòria demostrativa del compliment dels objectius

Pdf 22.884 kb

Estudi de costos i rendiments

Pdf 11.115 kb

Informe Compte General 2017 Comissió Especial de Comptes

Pdf 865 kb

Informe Compte General

Pdf 78 kb

Complementàriament al Compte General són accessibles els Comptes Generals del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.


Anuncis oficials