Compte General del pressupost 2023

El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.

Fitxer Mida del fitxer

Compte General

Pdf [Volum I]

Pdf [Volum II]

Pdf [Volum III]

Pdf [Volum IV]

Pdf [Volum V]

Pdf [Volum VI]

Pdf [Volum VII]

Pdf [Volum VIII]

Pdf [Volum IX]

Pdf [Volum X]

Pdf [Volum XI]

8.882 kb

5.272 kb

5.656 kb

4.955 kb

2.984 kb

20.264 kb

3.921 kb

11.901 kb

6.981 kb

3.307 kb

11.985 kb

Informe Compte General

Pdf 102 kb

Dictamen Aprovació del Compte General

Pdf 102 kb

Complementàriament al Compte General són accessibles els Comptes Generals del sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.


Anuncis oficials