Informes de fiscalització

Informes interns

El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública.

Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos al Ple de la Corporació per la Intervenció General, sobre les actuacions de fiscalització plena posterior desenvolupades en cada exercici, en aplicació de l'article 219.3 del TRLHL i amb la finalitat de donar compliment a l'article 11.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Fitxer Mida del fitxer

Informe resum de control posterior del 2017 (sobre exercici 2016)

Pdf 469 kb

Informes externs

En compliment d'allò previst en la Disposició addicional Sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es publiquen els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referits a la Diputació de Barcelona.

Fitxer Mida del fitxer

Informe 11/2017
Diputacions de Catalunya. Despeses de personal, exercici 2013

Pdf 1.409 kb

Informe 33/2013
Institut del Teatre. Exercici 2010

Pdf 1.260 kb

Informe 28/2012
Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008

Pdf 1.439 kb

Informe 07/2011
Diputacions de catalunya. Àrees de tresoreria i endeutament. Exercici 2008

Pdf 1.439 kb

Informe 06/2010
Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres ens públics i el seu finançament. Exercici 2006

Pdf 1.351 kb