Informes de fiscalització

Informes d'auditoria de comptes (corresponents a l'any 2022, elaborats durant el 2023)

El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública.

Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos al Ple de la Corporació per la Intervenció General, sobre les actuacions de fiscalització plena posterior desenvolupades en cada exercici, en aplicació de l'article 219.3 del TRLHL i amb la finalitat de donar compliment a l'article 11.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Fitxer Mida del fitxer

Informe d'auditoria Organisme Autònom Patronat d'Apostes

Pdf 4.425 kb

Informe d'auditoria Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL)

Pdf 3.781 kb

Informe d'auditoria Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

Pdf 2.232 kb

Informe d'auditoria Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL)

Pdf 3.480 kb

Informe d'auditoria Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona

Pdf 3.363 kb

Informe d'auditoria Fundació Institut d'Humanitats de Barcelona

Pdf 490 kb

Informe d'auditoria Fundación Democracia y Gobierno Local

Pdf 1.804 kb

Informe d'auditoria Organisme de Gestió Tributària

Pdf 10.651 kb

Informe d'auditoria Consorci del Patrimoni de Sitges

Pdf 9.904 kb

Informe d'auditoria Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Pdf 7.831 kb

Informe d'auditoria Consorci del Espai Natural de les Guilleries Savassona

Pdf 7.226 kb

Informe d'auditoria Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Pdf 10.087 kb

Informe d'auditoria Institut de Ciències Polítiques i Socials

Pdf 4.515 kb

Informe d'auditoria Consorci del Parc de la Serralada Marina

Pdf 4.923 kb

Informe d'auditoria Fundació Privada Palau

Pdf 4.288 kb

Informe d'auditoria Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Pdf 4.919 kb

Informe d'auditoria Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Pdf 7.218 kb

Informe d'auditoria Organime Autònom Institut del Teatre

Pdf 13.476 kb

Informe d'auditoria Consorci Parc del Foix

Pdf 4.886 kb

Informes de fiscalització dels òrgans de control extern

En compliment d'allò previst en la Disposició addicional Sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es publiquen els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referits a la Diputació de Barcelona.

Fichero Tamaño del fichero

Informe 9/2023
Fiscalització dels plans de mesures antifrau (PMA) aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Pdf 1.633 kb

Informe 33/2021
Contractació administrativa dels Ens Locals derivada de la pandèmia de la Covid, Exercici 2020

Pdf 2.262 kb

Informe 21/2021
Compte General de les Corporacions Locals, Exercici 2019

Pdf 648 kb

Informe 19/2021
Diputació de Barcelona. Pla estratègic de subvencions, Exercici 2017

Pdf 928 kb

Informe 18/2021
Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits dels ens locals, Exercici 2018

Pdf 608 kb

Informe 11/2017
Diputacions de Catalunya. Despeses de personal, exercici 2013

Pdf 1.409 kb

Informe 33/2013
Institut del Teatre. Exercici 2010

Pdf 1.260 kb

Informe 28/2012
Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre. Exercici 2008

Pdf 1.439 kb

Informe 07/2011
Diputacions de catalunya. Àrees de tresoreria i endeutament. Exercici 2008

Pdf 1.439 kb

Informe 06/2010
Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres ens públics i el seu finançament. Exercici 2006

Pdf 1.351 kb