Pressupost 2024

El pressupost de la Diputació de Barcelona és un pressupost per programes, els quals són l'expressió quantificada de la totalitat dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles actuacions que han de permetre assolir els objectius previstos inicialment. Es tracta per tant d'un instrument de planificació. L'elaboració del pressupost suposa, per a una corporació local, un esforç anual de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència, que ha de dirigir-se fonamentalment a la distribució d'uns recursos econòmics, tècnics i humans que han de donar resposta a uns objectius determinats.

Fitxer Mida del fitxer

Dictamen

Pdf 390 kb

Pressupost

Pdf
xlsx
1.756 kb
224 kb

Bases d'execució

Pdf 559 kb

Memòria

Pdf 2.143 kb

Informe economicofinancer

Pdf 1.136 kb

Pla d'inversions

Pdf 1.407 kb

Estat del deute

Pdf 256 kb

Informe Intervenció

Pdf 189 kb

Informe Estabilitat

Pdf 73 kb

Informe economicofinancer consolidat

Pdf 958 kb

Plantilla

Pdf
xlsx
291 kb
23 kb

Relació de llocs de treball

Pdf
xlsx
xlsx
1.067 kb
638 kb
15 kb

Liquidació 2022

Pdf 5.866 kb

Estat d'execució 30.09.2023

Pdf 1.365 kb

Avanç liquidació 2023

Pdf 422 kb

Taules retributives vigents

Pdf 279 kb

Informe valoració despeses de personal

Pdf 271 kb

Relació de destinacions per subprogrames

Pdf 1.879 kb

Annex beneficis fiscals

Pdf 600 kb

Pressupostos consorcis

Pdf 948 kb

Annex convenis subscrits CCAA

Pdf 309 kb

Informe plantilla i relació de llocs de treball

Pdf 3.809 kb

Informe preceptiu i no vinculant de la Secretaria General

Pdf 503 kb

Presentació

Pdf 1.324 kb

Pla estratègic de subvencions

Pdf 1.415 kb

Complementàriament al pressupost inicial són accessibles els Pressupostos inicials de sector públic dependent de la Diputació de Barcelona.


Reclamacions al pressupost

No s'han presentat reclamacions al pressupost.

Anuncis oficials