Ordenances fiscals

D'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Diputació ha d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins del primer quadrimestre de l'exercici econòmic corresponent.

Fitxer

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials

Pdf

Ordenança fiscal. Recàrrec provincial sobre l'impost sobre activitats econòmiques

Pdf

Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors
de la Diputació de Barcelona

Pdf

Tarifes de taxes del centres gestors de la Diputació de Barcelona

Pdf

Ordenança fiscal de taxes de l'Organisme autònom Institut del Teatre

Pdf

Ordenança fiscal de taxes de l'Organisme de Gestió Tributària

Pdf

Preus públics de la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms

Pdf