Subvencions i ajuts concedits a les persones i les entitats

Any 2016

La Diputació de Barcelona en l´exercici de les seves funcions per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial, concedeix també subvencions i ajuts a persones i entitats que no formen part del món local.

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes persones i entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports que han justificat, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.


Anuncis oficials

  • Anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions  Pdf   [4.514 kb]