Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
T. 934 022 240

Consultes, queixes i suggeriments

Control financer i seguiment anual

El control financer de subvencions està previst als articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

S'aplica als dos àmbits següents:

 • Control financer de beneficiaris de subvencions a entitats privades i control de legalitat dels seus procediments administratius de concessió.
 • El control no solament tindrà l'abast previst a la LGS, sinó que també consistirà en un control de legalitat dels procediments administratius de concessió. El primer dels controls pivotarà sobre la figura del beneficiari, i tindrà per objecte verificar els extrems previstos a l'article 44 de la LGS, mentre que el segon control pivota sobre el centre gestor que tramita l'expedient, i abasta les comprovacions de legalitat de la tramitació de l'expedient de concessió directa o per concurrència competitiva.

 • Control d'ajuts econòmics a ens públics en el marc del Pla de Concertació XGL.
 • El control d'ajuts econòmics a ens públics, s'efectua sobre ajuts concedits en el marc del Pla de Concertació XGL, i amb un abast limitat a la comprovació dels seus procediments de concessió i de la correcció de les justificacions presentades.

  Les dades concretes dels dos àmbits són:

  Fitxer Mida del fitxer

  2022

  Informes de control financer de subvencions, exercici 2022 (realitzat durant 2023)

  Pdf 63 kb

  2021

  Informes de control financer de subvencions, exercici 2021 (realitzat durant 2022)

  Pdf 20.088 kb

  2020

  Informes de control financer de subvencions, exercici 2020 (realitzat durant 2021)

  Pdf 25.707 kb

  2019

  Informes de control financer de subvencions, exercici 2019 (realitzat durant 2020)

  Pdf 11.009 kb

  2018

  Informe de control financer de subvencions, exercici 2018 (realitzat durant 2019)

  Pdf 20.251 kb

  2017

  Informe de control financer de subvencions, exercici 2017 (realitzat durant 2018)

  Pdf 5.250 kb

  2016

  Informe de control financer de subvencions, exercici 2016 (realitzat durant 2017)

  Pdf 351 kb

  2015

  Informe de control financer de subvencions, exercici 2015 (realitzat durant 2016)

  Pdf 327 kb

  2014

  Informe de control financer de subvencions, exercici 2014 (realitzat durant 2015)

  Pdf 397 kb