Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
T. 934 022 222

Consultes, queixes i suggeriments

Notificacions

La Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició el servei de notificació d´actes i resolucions administratives de les que sou part interessada.

Us facilitem la consulta i/o verificació de l´autenticitat de les notificacions que emet la Diputació de Barcelona i que inclouen:

 • El text íntegre de la resolució que us afecta.
 • La identificació de l´òrgan que ha dictat la resolució.
 • La indicació de si la resolució posa fi o no a la via administrativa.
 • L´expressió dels recursos que són procedents, l´òrgan davant el qual s´han de presentar i el termini per interposar-los.

El servei que us oferim compta amb totes les garanties jurídiques que estableix la Llei 26/2010, de 3 d´agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Accés i verificació de les resolucions electròniques notificades

 • Si vols consultar les teves notificacions, accedeix -hi i segueix les instruccions.

 • Accés al servei e-Notum


  Accedeix-hi

 • Si vols verificar l'autenticitat de la teva notificació perquè t'han notificat presencialment o perquè te l'has imprès, pots comprovar-ho per acarament de documents de la Diputació de Barcelona amb codi segur de verificació (CSV).

 • Accés al servei verificació de documents


  Accedeix-hi