Protecció de dades personals

Les persones tenen garantit com a dret fonamental el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest dret inclou la garantia i la protecció de les dades personals enteses com qualsevol tipus d'informació relativa a la persona física que la identifiqui.

Les administracions públiques, en compliment de les seves funcions en l'àmbit de les seves competències, podran recollir i tractar dades personals sempre que aquest tractament sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les que s'han obtingut.

En aquest marc, la Diputació de Barcelona dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de la persona usuària, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. De la mateixa manera garanteix l'exercici dels drets dels afectats, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), tal i com queda recollit en la Resolució de 8 de març de 2013 que estableix les Instruccions i tràmits administratius a seguir en cas d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels afectats en relació amb les seves dades personals contingudes als fitxers de la Diputació de Barcelona o dels seus Organismes Autònoms.

En tot cas, qualsevol persona que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).


Drets de la ciutadania


Dret d'accés

El dret d'accés faculta a la persona interessada a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, quines són, amb quina finalitat i quins usos concrets, com s'han aconseguit, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.Aquest dret no recull la possibilitat d'accedir als documents ni als expedients.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de rectificació

El dret de rectificació faculta a la persona interessada a sol·licitar que modifiquin les dades que siguin inexactes. Aquest dret pot ser exercit sobre la totalitat de les dades objecte del tractament o sobre algunes dades concretes segons la petició de la persona afectada.

Podeu exercir el dret de rectificació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació faculta a la persona interessada a sol·licitar que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig. Aquest dret pot ser exercit sobre la totalitat de les dades objecte del tractament o sobre algunes dades concretes segons la petició de la persona afectada.

Podeu exercir el dret de cancel·lació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret d'oposició

El dret d'oposició faculta a la persona interessada a sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el mateix.

Podeu exercir el dret d'oposició mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Reclamació de la tutela de drets

Davant de la denegació, en part o total, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, o la desestimació la vostra sol·licitud pel fet que no s'hagi atès dins el termini establert, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L'APDCAT a través de la tramitació d'un procediment de tutela de drets, resoldrà sobre la procedència o la improcedència de la denegació.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=165&cat_id=192