Protecció de dades personals

El reconeixement del dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge inclou la garantia i la protecció de les dades personals enteses com qualsevol informació relativa a la persona física que la identifiqui.

Les administracions públiques, en compliment de les seves competències, poden recollir i tractar dades personals sempre que el tractament sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'obtenen.

En aquest marc, la Diputació de Barcelona compleix estrictament la normativa vigent en cada moment sobre sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

En tot cas, qualsevol persona que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona pot exercir-hi els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, d'acord amb el que estableix el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades.


Drets de la ciutadania


Dret d'accés

El dret d'accés faculta l'interessat a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, el temps de conservació, d'on s'han tret, i si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui. Es pot facilitar una còpia de les dades tractades.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de rectificació

El dret de rectificació faculta l'interessat a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les incompletes. Aquest dret es pot exercir sobre totes les dades tractades o sobre algunes en concret, d'acord amb la petició de l'interessat i les finalitats del tractament.

Podeu exercir el dret de rectificació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de supressió

El dret de supressió faculta l'interessat a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida i el tractament, quan hagin estat tractades de manera il·lícita, quan s'hagin de suprimir per obligació legal, i quan l'interessat retiri el consentiment en què es basava el tractament o quan s'hi oposi (i no prevalguin altres motius legítims).

Aquest dret no s'aplica quan la Diputació de Barcelona ha de tractar les dades per obligació legal, ha d'acomplir una missió efectuada en interès públic o ha d'exercir el poder públic que li correspon; quan la finalitat del tractament sigui l'arxiu en interès públic o sigui la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu exercir el dret de supressió mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret d'oposició

El dret d'oposició faculta l'interessat a sol·licitar que no es tractin les seves dades per uns motius relatius a una situació personal concreta. Aquest dret no es pot exercir en cas que el tractament sigui necessari per a l'acompliment d'una missió efectuada en interès públic o en l'exercici de poders públics de la Diputació.

Podeu exercir el dret d'oposició mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret a la limitació del tractament

El dret a la limitació del tractament faculta l'interessat a sol·licitar a la Diputació la limitació del tractament de les dades quan n'impugna la inexactitud (mentre el responsable o encarregat del tractament les verifica); quan el tractament s'ha efectuat de manera il·lícita i l'interessat s'oposa a suprimir-les; quan ja no són necessàries però l'interessat les vol conservar per a formular, exercir o defensar reclamacions, o quan l'interessat s'oposa al tractament mentre es verifica si els motius legítims de la Diputació prevalen per sobre dels seus.

En aquests casos, les dades només es podran tractar amb el consentiment de l'afectat o l'interessat, per a protegir els drets d'una altra persona o per raons d'interès públic.

Podeu exercir el dret de limitació mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret a la portabilitat de les dades

El dret a la portabilitat de les dades permet obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable quan el tractament s'efectua per mitjans automatitzats, i comunicar-les a un altre responsable que fixi l'interessat, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitades, sempre que les dades hagin estat recollides amb el consentiment de l'interessat o en una relació contractual. Aquest dret no s'aplica quan l'Administració tracta les dades de l'interessat per a complir una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

Podeu exercir el dret de portabilitat mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de reclamació per manca de resposta o per resposta insatisfactòria

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, o davant de la desestimació de la sol·licitud de l'interessat, la Diputació posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat). Si malgrat això, l'interessat no se sent satisfet amb el sentit, el termini o qualsevol altre aspecte de la resposta, pot presentar una reclamació al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Comunicació relativa a la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament

La Diputació de Barcelona comunicarà, sempre que sigui possible i no representi un esforç desproporcionat, qualsevol rectificació o supressió de dades personals, o limitació del tractament, als destinataris als quals hagi comunicat dades personals.