Tractaments de dades personals a la Diputació de Barcelona

Els tractaments de dades personals són qualsevol operació efectuada sobre aquestes dades, ja sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació, la difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

La Diputació de Barcelona tracta les dades personals seguint les obligacions legals i en compliment de les missions efectuades en interès públic. Qualsevol informació que forma part d'un expedient s'ha de traslladar a l'Arxiu Històric perquè sigui custodiada permanentment. Els detalls concrets sobre cada tractament es poden consultar en la recollida de les dades.

També cal tenir present que algunes activitats de la Diputació de Barcelona les organitzen els ens locals del seu àmbit territorial. En aquests casos, la Diputació ha d'actuar com a encarregada del tractament de les dades personals dels ens, els quals seran els responsables de facilitar l'exercici dels drets als interessats.

El detall del Registre de Tractaments de la Diputació es pot consultar aquí.

A continuació, incloem un primer nivell dels tractaments de dades de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de facilitar-vos la identificació i l'exercici dels vostres drets:

Denominació Finalitat Altres aspectes d'interès
Sistema Intern d’Informació - Llei de Protecció de l’Informant Gestió i tramitació del Sistema intern d'informació implantat de forma compartida a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic < 50 treballadors. Aplicació Llei estatal 2/2023, de 10 de febrer. El detall d’aquesta Activitat de Tractament el podeu consultar aquí.

Accés a la informació Gestionar i controlar l'accés a la informació pública de la Diputació de Barcelona, de l'Arxiu Històric i de la resta d'àmbits corporatius.
Activitats d'emergència Gestionar incidències i emergències a la xarxa viària local de la Diputació de Barcelona, per a garantir la seguretat de les activitats de la Diputació de Barcelona.
Activitats esportives Organitzar activitats esportives adreçades a la ciutadania.
Actuacions de suport al govern local Gestionar i tramitar a escala local el suport a l'organització, a les polítiques, a la gestió econòmica, a les relacions internacionals, a les reclamacions de responsabilitat patrimonial i a l'assistència jurídica.
Agenda i proveïdors Mantenir i gestionar les relacions institucionals i administratives de la Diputació de Barcelona.
Contractació i convenis Tramitar els contractes del sector públic dels òrgans i de les unitats administratives de la Diputació de Barcelona, relacionar-se amb proveïdors i contractistes, i tramitar la formalització dels convenis de col·laboració administrativa.
Control d'accés i videovigilància Controlar els accessos i la seguretat de les dependències i edificis de la Diputació de Barcelona per mitjà de personal de seguretat i sistemes de videovigilància. Controlar el personal laboral extern per a examinar la qualitat dels serveis prestats en l'àmbit de la seguretat. Les imatges de videovigilància s'eliminen abans d'1 mes a comptar de la data de captació, llevat si són prova d'un delicte.
Enregistrament de trucades Garantir la seguretat en les trucades d'incidents (NEUCAT, INUNCAT, Xarxa de Carreteres Locals...). Controlar la qualitat de la comunicació de les trucades ateses per la centraleta i garantir la seguretat dels treballadors i ciutadans. Afecta el telèfon d'emergències, amb locució prèvia quan se n'ha previst l'enregistrament. Es guarden com a prova de la trucada i la resposta en cas d'incident. Afecta la centraleta general (934 022 222), amb locució prèvia quan se n'ha previst l'enregistrament. S'eliminen després de 10 dies a comptar de la data de captació, llevat si són prova d'un delicte .
Escola de la Dona Gestionar les activitats, les matriculacions i els expedients acadèmics de l'Escola de la Dona.
Espais naturals i parcs Gestionar els parcs i els espais naturals, la prevenció d'incendis forestals, la vigilància i les situacions d'emergència.
Formació als ens locals Organitzar activitats formatives sobre el desenvolupament professional del personal i dels membres electes dels ens locals.
Gestió econòmica Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa de les àrees de la Diputació de Barcelona, com ara comandes i pagaments; gestionar la tresoreria; efectuar la fiscalització, i gestionar els aspectes econòmics de l'administració de finques, patrimoni, inventari de béns, assegurances i accidents, subvencions, i de cobrament de tributs i preus públics de competència de la Diputació.
Infraestructures Organitzar activitats d'acord amb les competències de la Diputació de Barcelona en la Xarxa de Carreteres Locals, la seguretat viària, la mobilitat i el transport públic, i la vialitat local.
Logística Gestionar els recursos materials i els espais de la Diputació de Barcelona; controlar les incidències de les instal·lacions; gestionar els clients de reprografia; mantenir l'equip i el vestuari subministrats per la corporació als treballadors; controlar els vehicles de la corporació que utilitzen els empleats, i les assegurances corresponents; controlar els documents prestats als usuaris de la Biblioteca General i de Referència; gestionar l'ús de les sales i els espais, i controlar el consum dels telèfons mòbils corporatius.
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) Gestionar i cobrar els tributs de competència municipal mitjançant l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT). Us podeu adreçar directament a l'ajuntament on es gestionen els vostres tributs o a la mateixa ORGT, amb el certificat digital, a Organisme de Gestió Tributària.
Promoció i difusió Gestionar activitats institucionals i administratives de promoció i difusió relacionades amb les competències de la Diputació de Barcelona i les corresponents funcions de les àrees.
Recursos humans Gestionar i fer el seguiment i manteniment de les relacions laborals i de servei del personal de la Diputació de Barcelona (en actiu o no); mantenir la borsa de treball; tramitar plans d'ocupació i convocatòries de selecció de personal i provisió de llocs; gestionar les obligacions en matèria de riscos laborals, i les activitats de formació i del currículum formatiu del personal, les activitats sindicals.
Registre d'interessos Mantenir el registre de béns i interessos, i el registre especial de béns patrimonials; la declaració dels membres electes i alts càrrecs de la Diputació sobre incompatibilitats, sobre els seus interessos econòmics i béns patrimonials, i la declaració dels regidors que, per seguretat, han sol·licitat que la Diputació els guardi aquesta informació.
Registre de documents Gestionar, controlar i garantir la constància de l'entrada i sortida de documents, la destinatària o emissora dels quals és la Diputació de Barcelona.
Reputació en línia Fer el seguiment i controlar la informació que afecta la Diputació, respecte a la reputació en línia i a la seguretat física dels càrrecs electes i dels alts càrrecs.
Serveis de suport a les persones Prestar el servei residencial d'estades temporals per a persones amb dependència (gent gran i persones amb discapacitat psíquica) i per a altres persones beneficiàries de serveis socials residencials i dels casals d'estiu. Gestionar la informació, el control sanitari i l'historial mèdic dels usuaris del servei residencial, dels usuaris dels serveis de suport a l'autonomia personal i d'atenció a la dependència (RESPIR), i dels de la prevenció i intervenció en drogodependències (SPOTT).
Usuaris de les eines corporatives Gestionar els usuaris externs amb accés als sistemes i a les eines corporatives de la Diputació de Barcelona.
Xarxa de Biblioteques Gestionar els usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.