Control de matrícules

Per tal de garantir la seguretat i l’ús correcte dels aparcaments titularitat de la Diputació de Barcelona i promoure diferents projectes que prioritzen la mobilitat sostenible davant de l’ús del vehicle privat, s’ha instal·lat un sistema de gravació de les matrícules dels vehicles que circulen pel recinte de Mundet.

El número de la matrícula, a més, es pot associar amb les dades del vehicle i de la persona a qui se li ha concedit el permís per a accedir al recinte o aparcar-hi; d’acord amb l'article 4.1 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable es considera una dada de caràcter personal i, per tant, li són d’aplicació les previsions d’aquest reglament.

El control de matrícules consisteix en el reconeixement de les matrícules a través de l’enregistrament de l’entrada i sortida dels vehicles o l’accés a un espai d’aparcament concret, sense captar cap altra imatge de la via pública, ni de cap vianant, ni enregistrar cap vídeo ni cap so.

Aquests aparells s’han d’instal·lar de manera que només es puguin activar i puguin captar les matrícules a una altura de terra adient per a aquesta finalitat. S’han d’evitar les càmeres situades a una altura desproporcionada que puguin captar les persones que circulin o caminin per la via pública, i els conductors o els acompanyants dels vehicles que accedeixin al recinte de Mundet.

Tractament de dades personals en el sistema de control de vehicles al recinte Mundet de la Diputació de Barcelona

El tractament consisteix a:

  • captar una imatge per a convertir-la, a través d’un algoritme, en els caràcters alfanumèrics d’una matrícula,
  • revisar la matrícula amb les dades d’accessos autoritzats i
  • autoritzar l’accés o no.

La finalitat del tractament és vigilar i controlar l’accés de vehicles a les instal·lacions, i impedir-hi l’accés dels no autoritzats, per tal de preservar la seguretat de les persones, dels béns i de les instal·lacions.

Funcionament:

  • La lectura de matrícula es fa mitjançant una tècnica LPR (License Plate Recognition), que emmagatzema només els caràcters de la matrícula mitjançant un algoritme aplicat a una imatge. S’utilitza un espectre infraroig ajustat per llegir la matrícula que no permet visualitzar l’interior dels vehicles.
  • Aquesta imatge no s’enregistra, ni es conserva ni s’emmagatzema, sinó que s’esborra (s’elimina) en dècimes de segon des que es capta.
  • El mecanisme per a captar la imatge i convertir-la a caràcters és latent, i en general està desactivat. Només s’activa en detectar la presència d’un vehicle en l’accés al punt de control i, tot seguit, es torna a desactivar.
  • Es disposa de les característiques tècniques del sistema i la ubicació dels dispositius LPR.

D’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades, us informem que la Diputació de Barcelona tractarà les imatges captades pel sistema de control de matrícules dels vehicles amb la finalitat de gestionar i controlar els accessos als aparcaments del recinte Mundet de la seva titularitat. I tot això en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb una missió realitzada en exercici de poders i interès públics.

Les dades personals no se cediran a persones físiques i jurídiques, públiques o privades, sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d’una denúncia, s’hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei.

Alhora, us informem que les imatges captades es destruiran en un termini inferior a 1 mes a comptar de la data de captació. Només es podran bloquejar quan puguin servir com a prova d'un delicte fins que l'autoritat policial o judicial n'hagi de fer ús.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

Les consultes relacionades amb la privadesa les podeu adreçar al delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat), que s’encarregarà de respondre-les.

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).