Videovigilància

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, la imatge o la veu són dades de caràcter personal i, per tant, hi són d'aplicació les previsions d'aquest reglament.

La videovigilància consisteix en la captació d'imatges i, si escau, de veu, mitjançant un sistema de càmeres fixes o mòbils, que, per raons de seguretat pública o privada o altres d'anàlogues, vigilen i controlen edificis, instal·lacions, vehicles o altres espais públics i privats, efectuen el control laboral i de trànsit, i asseguren el funcionament normal de determinats serveis públics amb el control dels hàbits, la conducta o l'estat de les persones.

Tractaments de dades personals en el sistema de videovigilància a la Diputació de Barcelona

La utilització de videocàmeres per raons de vigilància atén els criteris següents:

  1. Els espais vigilats estan senyalitzats d'acord amb la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  2. Els monitors o els terminals estan instal·lats en llocs no accessibles a tercers no autoritzats.
  3. Les dades enregistrades s'eliminen abans d'1 mes a comptar de la data de captació.
  4. L'enregistrament d'un delicte o d'una infracció administrativa es comunica a l'autoritat, es denuncia i se'n conserven les imatges, degudament bloquejades, fins que l'autoritat n'hagi de fer ús.
  5. El personal de seguretat ha de mantenir la privadesa de qualsevol informació a què tingui accés per mitjà del sistema de videovigilància.

D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, us informem que la Diputació de Barcelona tractarà les imatges captades pel sistema de videovigilància amb la finalitat de gestionar i controlar els accessos, i per a garantir la seguretat de les dependències, els edificis i els recintes, i també la dels treballadors i de qualsevol altra persona. I tot això en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb el que estableixen l'article 36 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i la normativa específica de protecció de dades respecte al control d'accés als edificis.

Les dades personals no se cediran a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei.

Alhora, us informem que les imatges captades es destruiran en un termini inferior a 1 mes a comptar de la data de captació. Només es podran bloquejar quan puguin servir com a prova d'un delicte fins que l'autoritat policial o judicial n'hagi de fer ús.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

Les consultes relacionades amb la privadesa les podeu adreçar al delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat), que s'encarregarà de respondre-les.

Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).