Política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona

Una política de signatura electrònica conté un conjunt de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de la signatura en un context particular (contractual, jurídic, legal, etc.), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en el procés.

La finalitat d'una política de signatura electrònica és la de reforçar la confiança en les transaccions electròniques a través d'una sèrie de condicions aplicables en un context predeterminat, el qual tan pot ser una transacció determinada, un règim legal o un rol assumit pel signant.

Per tant, i en compliment de la corresponent normativa legal, per mitjà del present Decret es regulen les directrius de signatura electrònica, les quals són necessàries per dotar de cobertura jurídica al desenvolupament dels procediments administratius tramitats electrònicament a la Corporació, i dels actes administratius en format electrònic dictats en el marc dels procediments esmentats.

Annexos al Decret:

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona que requereixen d'identitat digital és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.