Informació Pública i Reglaments

Informació d'interès general i reglaments emesos per la Diputació de Barcelona

Àmbit promotor Referència Data publicació
Àrea de Territori i Sostenibilitat D4464/19 MM/imConvocatòria aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d'Oristà. PK 2+080 al 3+000. TM d'Oristà 17-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D 6006/19 MM/imMODIFICACIÓ de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Eixamplament, millora del drenatge i obres complementàries de la carretera BV-1435, del PK 11+900 al 13+331. TT.MM Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells.16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D3551/19- D6032/19 MM/imConvocatòria per a l'aixecament de l'Acta Prèvia a l'ocupació, de la finca senyalada amb el núm. 18, en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del projecte constructiu Millora de revolts a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929. TM Capellades i La Torre de Claramunt 16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D5955/19 MM/imINICI expedient d'expropiació forçosa, mitjançant el procediment d'urgència, dels béns i drets afectats per al'execució de les obres del Projecte constructiu Millora dels revolts a la carretera C-1415c, del PK 1+680 al 1+950, TM. Argentona, i modificació de la relació de bens i drets 16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D3551/19 MM/imConvocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora de revolts a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929. TM Capellades i La Torre de Claramunt 16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D5998/19 MM/imMODIFICACIÓ de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d'Oristà. PK 2+080 al 3+000. TM d'Oristà.16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D6032/19 MM/imMODIFICACIÓ de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Millora de revolts a la carretera BV-2135 del pk. 0+000 al pk. 2+929. TM Capellades i TM La Torre de Claramunt.16-05-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D2685/19 MM/imConvocatòria per a l'aixecament de les Actes d'ocupació en relació a l'expedient d'expropiació forçosa per procediment d'urgència dels béns i drets necessaris per a l'execució de les obres del Projecte constructiu Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del pk 0+000 al 1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès 03-05-2019
Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral Dir. Serveis SecretariaAprovació definitiva de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.17-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D167/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ I DESESTIMACIONS, DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DE L'OFICINA D?HABITATGE, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D166/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS I DESISTIMENTS DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DE L'OFICINA D'ACTIVITATS, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat D168/19 GF/mbRESOLUCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA LA CONCESSIÓ, DESESTIMACIONS, DESISTIMENTS I LLISTA D¿ESPERA DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS DEL SERVEI D'URBANISME, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L¿ANY 2019.16-04-2019
Àrea de Territori i Sostenibilitat 3967/19 GF/mbAprovació del Pla de Seguretat Viària 2019, d¿aplicació a la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. Exp. núm. 2019/1204 16-04-2019

Publicació de la informació certificada pel Consorci AOC

< Tornar