Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar projectes d'entitats sense finalitat de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones, en els àmbits de benestar social, igualtat i ciutadania, respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i serveis de tutela (2018)


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar projectes per a afavorir les actuacions d'inclusió i promoció social, les polítiques i accions per a garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre les persones, el suport a les activitats de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb capacitat modificada i la de les seves famílies durant el 2018.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de justificació de subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.