Sol·licitud per a concursar en l'onzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l'any 2020

Què permet

Sol·licitar la participació en l'onzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l'any 2020.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a: http://www.diba.cat/web/benestar/premis/premis.

Qui ho pot demanar

Persones físiques i jurídiques (entitats privades / ens locals), individualment o en equips de treball, que estiguin desenvolupant un projecte d'intervenció social comunitària en l'àmbit territorial de Catalunya, a excepció del personal de la Diputació de Barcelona i dels membres del jurat.

Quan es pot demanar

Entre el 16 de desembre de 2019 i el 8 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

a) Memòria del projecte en format pdf d'una extensió màxima de 25 fulls.

b) Si es tracta d'una persona física, el currículum del candidat, d'una extensió màxima de tres pàgines.

c) Si es tracta d'una persona jurídica -amb l'excepció dels ens locals-, la documentació de presentació de l'entitat, d'una extensió màxima de tres pàgines.

d) Declaració responsable en la qual es doni fe que el projecte no ha estat premiat en altres convocatòries (annex 2).

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.