Sol·licitud per a l'esmena d'errades o omissions en les sol·licituds per a concursar en l'onzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l'any 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a participar en l'onzena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l'any 2020.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques (entitats privades / ens locals) que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de participació en el Premi Josep M. Rueda i Palenzuela corresponent a l'any 2020.

Quan es pot demanar

Durant els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica, emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment i tramitar-ho electrònicament d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.