Justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre (2019)


Què permet

Presentar la documentació requerida per justificar les subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes en els àmbits de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela, durant el 2019.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han obtingut una puntuació de 65 o més punts en l'àmbit de Benestar Social, l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania, Respir i Serveis complementaris a la tutela, segons les dades del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 d'abril de 2019.

Quan es pot presentar

Entre el 8 de gener de 2020 i el 26 de febrer de 2020.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de justificació específics, en format PDF i signats digitalment, que es troben a https://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2019 i a https://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2019.

S'han previst les opcions següents per a justificar les subvencions:

Per a subvencions d'import superior a 20.000 €

- Opció A

Compte justificatiu, que ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.
 • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost total de l'activitat amb el contingut mínim de l'article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Informe emès per un auditor de comptes designat segons l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

Si s'escull aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l'auditoria són considerades despeses subvencionables.

- Opció B

Compte justificatiu de la totalitat de la subvenció amb aportació de justificants de la despesa, que ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert a l'article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

Per a subvencions d'import igual o inferior a 20.000 €

Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.
 • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

En la confecció de la memòria de l'actuació, dins de l'apartat "Resultats obtinguts", s'ha de relacionar:

 • Nombre de persones i/o famílies beneficiàries.
 • Nombre de municipis beneficiaris.
 • Qualsevol altra informació quantitativa d'impacte.

En la confecció de la memòria econòmica, s'han de tenir en compte els aspectes següents:

 • S'ha de justificar el cost total de l'activitat i indicar si ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
 • Els documents justificatius han de ser factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i han de descriure amb claredat l'activitat a què es refereixen.
 • Per a acceptar les justificacions, la despesa ha de correspondre a una activitat realitzada abans de l'acabament del període d'execució i efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.