Esmena d'errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per les gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre per al 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes o activitats en els àmbits de benestar social, igualtat i ciutadania, respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i serveis de tutela, durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les entitats que tinguin dificultats a l'hora de tramitar les sol·licituds electrònicament es poden dirigir abans de finalitzar el termini de presentació al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. Barcelona), de 8.30 h a 14.30 h en dies hàbils, on rebran el suport del personal adscrit a aquesta oficina. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.