Justificació voluntària de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de les gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes en els àmbits de benestar social, igualtat i ciutadania, respir i serveis complementaris a la tutela durant el 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han obtingut una puntuació de 65 punts o més en els àmbits de benestar social, igualtat i ciutadania, respir i serveis complementaris a la tutela segons les dades contingudes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 d’agost de 2020.

Quan es pot presentar

Entre el 5 d’agost i el 16 de novembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de justificació específics, en format PDF i signats digitalment, que podeu trobar http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2020 i a http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2020.

S’han previst les opcions següents per a justificar les subvencions:

Per a subvencions d’un import superior a 20.000 €

Opció A

Cal presentar el compte justificatiu, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

  c) Informe emès per un auditor de comptes designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del RLGS.

Si opteu per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran considerades despeses subvencionables.

Opció B

Cal presentar el compte justificatiu de la totalitat de la subvenció —juntament amb els justificants de la despesa—, que ha de contenir:

  a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert a l'article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

Per a subvencions d’un import igual o inferior a 20.000 €

Cal presentar el compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que ha de contenir:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS.

En la memòria de l’actuació, dins de l’apartat «Resultats obtinguts», cal relacionar:

  a) Nombre de persones i/o famílies beneficiàries.

  b) Nombre de municipis beneficiaris del projecte.

  c) Altra informació quantitativa d’impacte.

En la memòria econòmica s’han de tenir en compte els aspectes següents:

  a) Cal justificar el cost total de l’activitat, i indicar si l’activitat ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  b) Els documents justificatius han de ser factures, minutes o altres documents amb un valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i s’hi ha de descriure amb claredat l’activitat a què es refereixen.

  c) Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat organitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.