Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per les gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes o activitats en els àmbits de les cures en la comunitat, drets bàsics, cicle de vida, discapacitat, igualtat de gènere, interculturalitat i convivència, durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que hagin rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.