Esmena d’errades o omissions en la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, projectes o activitats en els àmbits de cures en la comunitat, drets bàsics, cicle de vida, discapacitat, igualtat de gènere, interculturalitat i convivència durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.