Esmena d’errades o omissions en la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis Socials i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2022


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes o activitats en els àmbits de cures en la comunitat, drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social, cicle de vida, igualtat de gènere, interculturalitat i convivència durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.