Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per les gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2023


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes per al 2023, l’objectiu dels quals sigui la cobertura de necessitats bàsiques; la inclusió social; la lluita contra la feminització de la pobresa i la pobresa infantil; el foment de les cures en la comunitat; la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat; la detecció de situacions de risc i l’empoderament de les persones i col·lectius; el suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb dependència, discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de respir; la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela; la promoció de l’equitat de gènere; el foment de la diversitat afectiva, sexual i de gènere; la prevenció i erradicació de les violències masclistes; la promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació des d’un abordatge interseccional; el respecte a la diversitat cultural; el foment de la convivència, i l’acció comunitària.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre legalment constituïdes que duen a terme activitats en els àmbits esmentats, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions incloses en les bases específiques de la convocatòria.

Han de ser entitats inscrites en el registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. En queden excloses les entitats mercantils i les entitats incloses en el Pla estratègic de subvencions 2023 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social (gerències de serveis de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania).

Quan es pot demanar

Del 2 al 31 de gener de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els annexos i la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2023 i a http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2023.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.