Acceptació de les subvencions atorgades per la Gerència de Serveis Socials i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2023


Què permet

Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social a favor d’entitats sense finalitat de lucre (convocatòria 2023).

Qui ho pot presentar

Les entitats que siguin beneficiàries de la subvenció i n’hagin sol·licitat el pagament avançat.

Quan es pot presentar

Entre el 4 de maig i el 15 de juny de 2023.

Quina documentació cal aportar

No cal aportar cap documentació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir amb idCAT Mòbil, certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona i emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.